آموزش فیزیک

آموزش و اطلاع رسانی

 

 

سوالات فیزیک سال اول (بخش 1)

 

 

- انرژی چیست. انواع آن را نام ببرید و واحد آن را نیز بنویسد؟   

 

- آهنگ مصرف انرژی را تعریف کنید؟

 

- انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل را تعریف کنید؟رابطه هر یک را نیز بنویسید. 

 

- انرژی درونی را تعریف کنید و برای آن یک مثال بزنید؟

 

- قانون پایستگی انرژی را تعریف کنید؟

 

- انرژی پتانسیل گرانسی و انرژی پتانسیل کشسانی را تعریف کنید؟

 

- منظور از منابع تجدید پذ یر و تجدید نا پذیر انرژی چیست؟ مثال بزنید.

 

- مشکلات استفاده از سوخت های فسیلی را بیان کنید؟( 2 مورد)

 

- مشکلات استفاده از سوخت های هسته ای را بیان کنید؟ (3 مورد)

 

- منابع انرژی تجدید پذیر را نا ببرید(3 مورد) و یکی را به دلخواه تعریف کنید؟

 

- تفاوت صفهات خورشیدی با سلولهای خورشیدی در چیست؟

 

- انرژی باد چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

 

- انرژی ا مواج دریا  چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

 

- انرژی هیدرو الکتریک( برق آبی) چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

 

- انرژی زمین گرمایی چیست و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

 

- انرژی زمین گرمایی در چه صورت تجدید پذیر محسوب می شود؟

 

- سوخت گیاهی (بیومس) را شرح دهید؟

 

- منظور ازبهینه سازی مصرف انرژی چیست مثال بزنید؟

 

- گلوله سبکی به سمت فنری پرتاب می شود .فنر فشرده می شود و سپس باز می شود بر اساس قانون پایستگی انرژی تبدیلات انرژی این گلوله را شرح دهید؟

 

 

 

 

 

 

 

مسائل بخش (1) انرژی

 

- آونگی ازنقطه 1 رها می شود و در سمت دیگر تا نقطه 3 بالا می رود  انرژی این آونگ را در نقاط 1و 2و3 مشخص کنید؟ و تبدیلات انرژی را در طول مسیر حرکت بر اساس قانون پایستگی انرژی شرح دهید؟ (نقطه 2 پایینترین نقطه از مسیر حرکت گلوله است)

 

- گلوله ای به جرم 500 گرم از ارتفاع 40 متری به سمت زمین رها می شود اگر 40 درصد بر

انرژی گلوله در اثر مقاومت هوا تلف شود این گلوله با چه سرعتی به زمین برخورد می کند؟

g=10 m/s^2

- توپی به جرم 500 گرم را با سرعت 8 متر بر ثانیه در امتداد قائم به سمت بالا پرتاب می کنیم الف) انرژی پتانسیل گرانشی توپ در بالاترین ارتفاعی که توپ به آن می رسد چقدر است؟ ب) سرعت توپ در نیمه راه چقدر است؟

g=10 m/s^2

- جسمی را در شرایط خلا" از یک ساختمان رها می کنیم به طوری که با سرعت 30 متر بر ثانیه به زمین برخورد می کند. ارتفاع ساختمان چند متر بوده است؟      

g=10 m/s^2

 

- گلوله ای به جرم 100 گرم از ارتفاع 20 متری رها می شود الف) انرژی پتانسیل گرانشی در لحظه پرتاب چقدر است؟ ب) سرعت برخورد به زمین چقدر است؟ ج) سرعت گلوله در وسط مسیر حرکت چقدر است؟

 g=10 m/s^2

- گلوله ای به جرم 200 گرم با سرعت 15 متر بر ثانیه به سمت بالا پرتاب می شود الف انرژی جنبشی گلوله در لحظه پرتاب چقدر است ب ) با صرفنظر کردن از مقاومت هوا این گلوله تا چه ارتفاعی بالا می رود؟ ج) سرعت این گلوله در وسط مسیر حرکت چقدر است؟

g=10 m/s^2

- گلوله ای به جرم 20 گرم با سرعت 240 متر بر ثانیه به مانعی برخورد می کند و در آن فرو رفته و متوقف می شود. انرژی درونی گلوله و مانع چه اندازه افزایش می یابد؟

                                     

 

 

سوالات فیزیک پایه اول(بخش 4)

 

 

- محیط شفاف و محیط غیر شفاف (کدر) را تعریف کنید و برای هر یک دو مثال بزنید؟

 

- چشمه نقطه ای و چشمه گسترده نور را تعریف کنید؟

 

- بازتاب نور و پرتو نور را تعریف کنید؟

 

- سایه و نیم سایه را با رسم شکل تعریف کنید؟

 

- خوشید گرفتگی و ماه گرفتگی را تعریف کنید؟

 

- زاویه تابش و زاویه بازتاب را تعریف کنید؟ (با رسم شکل)

 

- قوانین باز تاب نور را شرح دهید ؟

 

- ویژگیهای تصویر در آیینه تخت را بنویسید؟ (4 مورد)

 

- تصویر مجازی و وارونه جانبی را تعریف کنید؟

 

- شخصی تصویر شما را در آیینه می بیند آیا شما هم تصویر او را می بینید؟درباره پاسخ خود توضیح دهید.

 

- چرا کلمه آمبولانس را درجلو آمبولانس به صورت وارونه می نویسند؟  آیا در پشت آمبولانس هم وارونه نوشته می شود؟

 

- آیینه کروی را تعریف کنید؟ و انواع آنرا نام ببرید.

 

- آیینه مقعرو آیینه محدب را با رسم شکل هر یک تعریف کنید؟

 

- مرکز و محور اصلی را در آیینه های کروی تعریف کنید؟

 

- کانون آیینه مقعر(کاو) را تعریف کنید؟ (با رسم شکل)

 

- تصویر حقیقی و تصویر مجازی را تعریف کنید؟

 

- جسمی بین کانون و مرکز یک آیینه مقعر قرار دارد با رسم شکل ویژگیهای تصویر را بیان کنید؟

 

- جسمی در فاصله کانونی یک آیینه مقعر قرار دارد با رسم شکل ویژگیهای تصویر را بیان کنید؟

 

- کانون آیینه محدب (کوژ) را تعریف کنید؟ (با رسم شکل)

 

- جسمی در مقابل یک آیینه محدب قرار دارد با رسم شکل ویژگیهای تصویر را بیان کنید؟

 

- بزرگنمایی خطی آیینه تخت را تعریف کنید.رابطه آن را بنویسید و واحد آن را نیز بیان کنید؟

 

 

مسایل بخش 4

 

 

- جسمی در فاصله 18 سانتی متری از یک آیینه مقعر به شعاع 24 سانتی متر قرار دارد الف) فاصله تصویر تا آیینه و نوع آن چیست؟ ب) بزرگنمایی خطی آیینه چقدر است؟ ج ) اگر طول جسم 10 سانتی متر باشد طول تصویر چند سانتی متر است؟

 

- جسمی در فاصله 30 سانتی متری از یک آیینه محدب به شعاع 30 سانتی متر قرار دارد الف) تصویر در چند سانتی متری آیینه تشکیل می شود و نوع آن چیست؟ ب)بزرگنمایی خطی آیینه چقدر است؟ ج) اگر طول جسم 10 سانتی متر باشد طول تصویر چقدر است؟

 

نمونه سوالات فیزیک 2.

پایه:2    رشته: ریاضی فیزیک      سطح: متوسط     درس: فیزیک2
   (1
کدام یک از کمیت های زیر یک « کمیت اصلی » نمی باشد ?

الف) طول   
ب) وزن   
ج) زمان   
د) جرم
جواب:گزینه 2

سطح: متوسط
   (2
کدام یک از کمیت های زیر یک « کمیت اصلی » نمی باشد ؟

الف) طول   
ب) وزن   
ج) زمان   
د) جرم
جواب:گزینه 2

  سطح: ساده    
  (3  ده کیلوگرم معادل چند گرم است ؟

الف) ۱۰   
ب) ۱۰۰۰   
ج) ۱۰۰۰۰   
د) ۱۰۰۰۰۰
جواب:گزینه 2

  سطح: ساده    
(4    یک کیلومتر به ترتیب چند متر و سانتی متر است ؟

الف) ۱۰۰۰ و ۱۰۰   
ب) ۱۰۰ و ۱۰۰۰   
ج) ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰   
د) ۱۰۰۰۰۰ و ۱۰۰۰
جواب:گزینه 3

  سطح: متوسط    
  (5 
ترازوی شاهین دار وسیله ای ایست برای اندازه گیری

الف) وزن   
ب) جثه   
ج) جرم   
د) هر سه گزينه صحيح مي باشد
جواب:گزینه 3

سطح: متوسط    
  (6 
کدام یک از این کمیت ها نرده ای نمی باشد ؟

الف) کار   
ب) جرم    
ج) جا به جايي   
د) زمان
جواب:گزینه 3

سطح: متوسط    
(7   
کدام یک از کمیت های زیر ، نرده ای می باشد ؟    
الف) سرعت   

ب) نيرو   
ج) گرما   
د) جا به جايي
جواب:گزینه 3

سطح: متوسط    
  (8 
کمیت های نرده ای با کدام مشخصه تعریف می شوند ؟

الف) راستا   
ب) سو    
ج) اندازه    
د) هر سه
جواب:گزینه 3

سطح: متوسط    
 (9  
کدام مشخصه به کمیت های برداری مربوط می گردد ؟    

الف) اندازه    
ب) راستا   
ج) سو    
د) هر سه
جواب:گزینه 4

  سطح: متوسط    
 (10  
بزرگی برآیند دو نیروی 3 نیوتنی و 4 نیوتنی عمود بر هم چند نیوتن است ؟  

الف) ۷   
ب) ۱   
ج) ۵   
د) ۲۰
جواب:گزینه 3

     سطح: متوسط    
(11   
بزرگی برآیند دو بردار 60 و 80 نیوتنی عمود بر هم چند نیوتن است ؟

الف) ۱۴۰   
ب) ۱۰۰   
ج) ۷۰   
د) ۲۰
جواب:گزینه 2

  سطح: متوسط    
  (12 
کدام یک از کمیت های زیر نرده ای است ؟    
الف) سرعت   
ب) شتاب   
ج) نيرو   
د) فشار
جواب:گزینه 4

سطح: متوسط    
 (13  
کدام یک از کمیت های زیر نرده ای است ؟  

الف) ميدان الکتريکي   
ب) ميدان مغناطيسي    
ج) انرژي   
د) هر سه
جواب:گزینه 3

  سطح: متوسط    
   (14
برخی از کمیت های اصلی عبارتند از :

الف) متر – کیلو گرم – ثانیه    
ب) متر – کیلو گرم – نیوتن    
ج) جرم – زمان – نیرو   
د) جرم – زمانطول
جواب:گزینه 4

   پ سطح: متوسط    
   (15
برآیند دو بردار هنگامی بیشترین مقدار خود را دارد که راستای آن ها ............. و سوی آن ها ............. باشند .

الف) یکسان – نیز یکسان   
ب) یکسانمتفاوت    
ج) متفاوت – یکسان    
د) متفاوت – نیز متفاوت

جواب:گزینه 1

  سطح: متوسط    
  (16 
برآیند دو نیروی 15 و 10 نیوتنی که بر یک نقطه اثر کرده اند ، کدام مقدار می تواند باشد ؟   

الف) ۴N   
ب) ۳N   
ج) ۲۰N   
د) ۳۰N
جواب:گزینه 3

سطح: متوسط    
  (17 
کدام یک از کمیت های زیر نرده ای است ؟   (اندیشه سازان)

الف) نیرو    
ب) شتاب گرانش    
ج) سرعت    
د) انرژی پتانسیل
جواب:گزینه 4

 

تست های متفرقه (سوم ریاضی-فیزیک و پیش دانشگاهی ریاضی -فیزیک)

1. براي تشديد يك نوسانگر چه شرطي لازم است؟

     1)  شتاب نوسان ثابت باشد                           2) نيروي اتلافي صفر باشد

     3)  نوسان ها ميرا نباشند                              4)  بسامد نيروي دوره­اي اعمال شده با بسامد نوسانگر برابر باشد

2.  در يك حركت هماهنگ ساده در لحظه­اي كه انرژي پتانسيل نوسانگر  .................... است. نيروي وارد بر آن  ................. و سرعت آن  ...................... است .

            1)  حداكثر حداكثر - صفر 2)  حداكثر حداكثر حداكثر3)  حداكثر صفر صفر 4)  صفر صفر - صفر

3. در يك حركت هماهنگ ساده در لحظه­اي كه علامت نيرو مثبت است:

     1)  علامت مكان مثبت و سرعت منفي است             2)  علامت مكان منفي و علامت سرعت نيز منفي است

     3)  علامت مكان و سرعت مثبت است                   4)  علامت مكان منفي و علامت سرعت مثبت يا منفي است

4. از برهم نهي دو موج هم­بسامد, هم­دامنه و هم­راستا در يك محيط پديده تداخل رخ مي­دهد كدام گزينه نادرست است؟

            1)  بر هم­نهي دو موج در نقاط ساكن ويرانگر است

            2)  جاي نقاط ساكن و بيشينه دامنه ثابت است

            3)  دامنه نوسان هر نقطه از محيط با گذشت زمان تغيير مي­كند

            4)  اختلاف فازدو موج در هر نقطه از محيط همواره ثابت است

5. در يك تار مرتعش با يك انتهاي باز و يك انتهاي بسته دو گره تشكيل شده است. اگر فاصله دو گره از هم 16 سانتي­متر باشد, طول تار مرتعش چند سانتي­متر است؟

            1)  16    2)  12    3)  32   4)  24

6. كدام گزينه در مورد امواج ايستاده درست است؟

            1)  گره­ها دائماً در حال تغييرند           2)  فاصله دو گره متوالي ربع طول موج است

            3)  امواج طولي مي­توانند امواج ايستاده ايجاد كنند             4)  امواج ايستاده تنها در جامدات ايجاد مي­شود

7. اگر دماي گازي را در فشار ثابت, 60 درجه سانتی گراد افزايش دهيم. حجم آن 2/1 برابر حجم اوليه­اش مي­شود. دماي اوليه گاز چند درجه سلسيوس بوده است؟

1) 300                         2)  27                      3)  72                              4)  50

8- مقداری گاز کامل تک اتمی در یک کپسول به حجم ثابت 10 لیتر محبوس است. اگر فشار گاز از 4 اتمسفر به 1 اتمسفر کاهش یابد ، انرژی درونی آن چند ژول تغییر میکند؟

     1) 4500 ژول افزایش می یابد.                                     2) 4500 ژول کاهش می یابد.

     3) 7500 ژول کاهش می یابد.                                      4) 7500 ژول افزایش مي يابد

9- اگر در دمای ثابت ، مقداری گرما از گاز کامل بگیریم، فشار آن چه تغییری خواهد کرد؟

1) کاهش می یابد               2) افزایش می یابد              3) ثابت می ماند       4 ) ثابت می ماند یا افزایش می یابد

10- اگر بخواهیم حجم 2 مول گاز کامل تک اتمی را یک لیتر کاهش دهیم ، با فرض اینکه حالت اولیه گاز در همه موارد یکسان باشد ، در کدام فرآیند باید کار بیشتری انجام دهیم ؟

     1) همدما                    2) بی دررو           3) هم فشار         4) بسته به شرایط ممکن است 2 یا 3 صحیح باشد.

11- درمورد یک انبساط هم فشار گاز کامل چند جمله از جملات زیر صحیح است ؟

     الف) دمای گاز بالا میرود.

    ب) سیستم به محیط کار می دهد .

    ج) انرژی درونی سیستم افزایش می يابد                          

     د) سیستم از محیط گرما می گيرد 

     1) 3                                2) 4                               3) 1                               4) 2

12- یک ماشین گرمایی در هر چرخه 750 ژول گرما از چشمه گرم می گیرد و 350 ژول گرما به چشمه سرد می
دهد. اگر در هر دو دقیقه 600بار این چرخه طی شود ، توان مفید ماشین چند وات است ؟

     1) 1000                          2) 2000                         3) 4000                         4) 3500

13- کدامیک از گزاره های زیر با قانون دوم ترمودینامیک سازگار نیست؟

     1) بازده هیچ ماشین گرمایی صد در صد نیست.                  

  2) گرما به طور خود به خودی از جسم سرد به جسم گرم منتقل نمی شود

     3) مقدار گرمای موجود در جهان رو به افزایش است.         

  ۴) مقدار انرژی مکانیکی موجود در جهان رو به افزایش است.

14- اختلاف دمای منبع گرم و منبع سرد در یک ماشین گرمایی 54 درجه سانتی گراد است. اگر بیشترین بازده این ماشین گرمایی 40 درصد باشد، دمای منبع سرد تقریباً چند درجه سانتی گراد است؟

     1) 81                              2) 192-                         3) 162                           4) 81-

15- میله ابونیتی ( پلاستیکی ) را که با پارچه پشمی مالش داده شده به آرامی بدون تماس دادن به کلاهک یک الکتروسکوپ نزدیک میکنیم . اگر انحراف تیغه ها ابتدا کم و سپس زیاد شود ، الکتروسکوپ چه نوع باری داشته است ؟

     1) منفی         2) مثبت                3) خنثی                        4) هر یک از سه حالت ممکن است.

16- دو جسم در اثر مالش به یکدیگر، دارای بار الکتریکی می شوند. دراین عمل:

     1) پروتون های یک جسم به جسم دیگر منتقل می شود.      

۲) پروتون ها و الکترون های دو جسم با هم مبادله می شوند.

     3) یون های مثبت و منفی دو جسم با هم مبادله می شوند.

 4) الکترون های یک جسم به جسم دیگر منتقل می شود.

17- چگالی یک گاز کامل با فشارو دمای مطلق آن به ترتیب چه نسبتی دارد؟

     ۱) مستقیم، مستقیم               ۲) مستقیم، معکوس            ۳) معکوس، مستقیم              ۴) معکوس، معکوس

18- بین دو جسم A و B دافعه الکتریکی و بین دو جسم A و C جاذبه الکتریکی وجود دارد. کدام گزینه صحیح است؟ ( اجسام ، رسانای الکتریکی هستند)

     1) B و C یکدیگر را جذب میکنند.                                  2) B و C یکدیگر را دفع می کنند.

     3) C حتماً باری ناهمنام با A دارد.                            4) C حتماً خنثی  است.

 

19- اتومبیلی فاصله بین دو شهر را در مسیر مستقیم با سرعت 80  کیلومتر بر ساعت رفته و سپس  نصف این مسیر را با سرعت 120  کیلومتر بر ساعت بر می گردد . اندازه سرعت متوسط آن در کل این حرکت چند کیلومتر بر ساعت است ؟ 

    1 ) 30                             2 ) 40                            3 ) 20                            4 ) 60

20- فاصله يك ماهواره از سطح زمين نصف شعاع زمين است . اگر جرم ماهواره 36 كيلوگرم باشد اندازه نيروي مركز گراي وارد بر آن تقريباً چند نيوتن است ؟

    1 ) 540                           2 ) 810                           3 ) 240                          4 ) 160

 

 

سوالات تشریحی فیزیک 2 پیش دانشگاهی

 

 

 

سوالات تشریحی فیزیک 2 پیش دانشگاهی

1-الف) چرا صوت در جامدات بهتر از گازها منتشر مي شود ؟

    ب)آزمايشي براي اندازه گيري سرعت صوت در آب طراحي كنيد ؟

2-الف) اگر شدت صوتي چهار برابر شود ، تراز شدت صوت چند دسي بل افزايش مي يابد ؟

    ب)اگر بسامد صوت ثابت باشد‌ ، چگونه مي توان شدت آن را تغيير داد ؟ log2=0.3

 3-در يك لوله صوتي بسته دو گره تشكيل شده است. اگر بسامد صوت حاصل 360 هرتز و  طول لوله 45 سانتي متر باشد.                                                                                            

   الف) بسامد صوت اصلي لوله چند هرتز است ؟

   ب) سرعت انتشار صوت در لوله چند متر بر ثانيه است ؟

 4-يك منبع صوتي امواجي با بسامد 660 هرتز را به طرف اتومبيلي كه با سرعت ثابت به طرف منبع صوت حركت مي نمايد ، مي فرستد. اختلاف بسامد ظاهري و حقيقي 60 هرتز مي باشد. سرعت صوت 330 متر بر ثانيه مي باشد سرعت حركت اتو مبيل چند متر بر ثانيه است ؟

 5-الف) چشمه توليد پرتو گاما را نام ببريد ؟

    ب) يك مورد كاربرد پرتو x و يك مورد كاربرد پرتو فرا بنفش را بنويسيد ؟

    ج) ويژگي پرتو فرو سرخ را بنويسيد ؟

 6-الف) دو ويژگي مشترك امواج الكترو مغناطيسي را بنويسيد ؟

    ب) دو تفاوت بين امواج صوتي و امواج الكترو مغناطيسي را بنويسيد ؟

7-در آزمايش يانگ اگر فاصله ي دو شكاف 3/0 ميلي متر و فاصله پرده از شكافها 2متر باشد و فاصله ي نوار روشن چهارم ، از نوار مركزي تا نوار تاريك دوم در سمت ديگر آن 22 ميلي متر است . طول موج نور مورد آزمايشي چند آنگسترم است ؟

 8-جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:

الف) يك دسته نور سبز از هوا وارد آب مي شود ، رنگ آن ........... و طول موج آن ........... مي شود.

ب) ............. بهترين گسيلنده ، موجهاي الكترو مغناطيسي و بهترين .............. اين موجهاست.

ج) طبق نظريه نواري ، هرتراز از انرژي توسط ............... اشغال مي شود و گذار الكترون از يك تراز به تراز خالي ديگر در همان نوار گذار .............. ناميده مي شود.

 9-اگر ثابت پلانك 15-10*2/4 الكترون ولت . ثانيه و انرژي ريدبرگ برابر 6/13 الكترون ولت فرض شود، كوتاهترين طول موج سري پاشن هليم يك بار يونيده چند ميكرون است ؟

 10-اگر تابع كار فلزي 3/3 الكترون ولت و ثابت پلانك در )si 34-10*6/6 باشد،

    الف) بسامد قطع پديده ي فوتو الكتريك را براي اين فلز بدست آوريد ؟

    ب) اگر طول موج پرتو فرودي به اين فلز 300 نانو متر باشد ، آيا پديده ي فوتو الكتريك روي مي دهد ؟ (سرعت نور 300000000 متر بر ثانيه است)

 11-الف) در چه مواردي يك جسم طيف پيوسته يا نا پيوسته گسيل مي كند ؟

     ب) چه جنبه هايي از مدل بور در مورد اتم هيدروژن كلاسيكي و چه جنبه ي غير كلاسيكي است ؟

 12-الف)در ساختار نواري جسم جامد ، ساختار نيمه رسانا با ساختار نارسانا چه تفاوتي دارد ؟

     ب) ناكاملي در رساناها به چه معني است ؟

 15-شكاف هسته اي را تعريف كنيد و معادله واكنش هسته اي را بنويسيد

 

 

 

 

 

 

 

1-  كدام گزينه نادرست است ؟

1) در حركت يكنواخت ، سرعت متوسط بين هر دو لحظه ي دلخواه با سرعت لحظه اي برابر است .

2) در حركت بر روي خط راست سرعت متوسط بين دو لحظه ، نصف مجموع سرعت ها در آن دو لحظه است .
3) سرعت سنج اتومبيل سرعت لحظه اي را نشان مي دهد .
4) سرعت متوسط در حدي كه بازه زماني فوق العاده كوچك مي شود سرعت لحظه اي است .

 2-  اندازه ي برآيند دو بردار عمود برهم 6 واحد است . اگر زاويه ي بين برآيند ويكي از بردارها 30  باشد ، طول بردار كوچكتر چند واحد است ؟

1) 2    2) 3    3) 3*4/1       4) 3*7/1

 3- دقت اندازه گيري جرمي كه مقدارش به صورت Kg 4/3  گزارش شده است كدام است ؟

1) كيلو گرم     2) دهم كيلو گرم         3) صد گرم     4) ده گرم

4-كدام يك از يكاهاي زير مستقل نيست ؟

1) سانتي متر   2) متر مربع    3) ميلي آمپر    4) ميكرو گرم

 5-  در صورتي برآيند پنج بردار صفر مي شود كه الزاماً :

1) دو به دو قرينه هم باشند .              2) هر يك از آنها قرينه برآيند چهار بردار ديگر باشد . 

3) زاويه ي بين هر دو به دوي آنها  درجه باشد .                4) گزينه هاي 2و3

  6- متحركي مسير مستقيمي را در t ثانيه اول با سرعت V و 3t ثانيه بعد با سرعت 2V طي مي كند سرعت متوسط اين متحرك دراين مسير چندV است ؟

1) 25/1         2) 3/1 3) 5/1 4) 75/1

  7-   دو بردار با اندازه هاي يكسان با هم زاويه ي 90  مي سازند ، بزرگي تفاضل دو بردار چند برابر بزرگي برآيند آن دو است ؟

1) صفر         2) 1    3) 4)

8-كدام گزينه درست است ؟

1) بردار مكان و بردار جابه جايي يك متحرك به مبدا و دستگاه مختصات بستگي دارد .

2) بردار مكان متحرك به مبدا و دستگاه مختصات بستگي ندارد ولي جابه جايي متحرك به مبدا و دستگاه مختصات بستگي دارد.

3) بردار مكان متحرك به مبدا و دستگاه مختصات بستگي دارد ولي جابه جايي متحرك به مبدا و دستگاه مختصات بستگي ندارد .
4) بردار مكان و بردار جابه جايي يك متحرك به مبدا و دستگاه مختصات بستگي ندارد .

9-در نقطه اي واقع بين دو رشته كوه موازي تير اندازي مي شود . اختلاف زمان رسيدن اولين صوت برگشته از هر يك از دو كوه به نقطه تيراندازي 3 ثانيه و سرعت سيرصوت  340 متر بر ثانیه  است . اختلاف فاصله نقطه تير اندازي از دو رشته كوه برابر است با :

1) 340 متر     2) 340*5/1 متر        3) 340*2  متر          4) 340*3 متر

10-هواپيماي ما فوق صوتي كه با سرعتي معادل دو برابر سرعت صوت حركت مي كند درارتفاع هفتاد كيلومتري از سطح زمين پرواز مي كند در زماني كه طول مي كشد صداي عبور هواپيما به سطح زمين برسد فاصله اي كه هواپيما طي كرده است برابر است با :

1) 35 كيلومتر  2) 490 كيلومتر         3) 140 كيلومتر         4) 280 كيلومتر

11- تفاضل دو بردار به طول 10Cm , 8Cm  برابر  6Cm است، زاويه بين دو بردار چند درجه مي‌باشد؟

 

12-قطاري به طول 400 متر با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت از روي پلي مي‌گذرد.اگر 50 ثانيه طول بكشد تا قطار از پل عبور كند،طول بل چند متر است؟            

1) 600                                     2) 1000                                      3) 1600                                       4) 400

13-متحركي از حال سكون با شتاب ثابت شروع به حركت مي‌كند و سرعت متوسط آن در مدت 20 ثانيه 8 متر بر ثاينه است.شتاب حركت چند متر بر ثانيه است؟

1) 2/0                                  2) 4/0                             3) 6/0                                  4) 8/0

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم آذر ۱۳۸۶ساعت 18:5  توسط   |